Зөөврийн дамжуулагч төхөөрөмж

Хүн, мал амьтаны байршил тогтоох зорилгоор зөөврийн нөхцөлд ашиглах боломжтой.

Төхөөрөмжийн үзүүлэлт
Төхөөрөмж үнэгүй
Ашиглалтын зардал сард 20,000
Эхний 1 жилийн төлбөрөө төлөөд авна: 240,000 төгрөг.
BTGT LLC. © 2007 - 2022