Зөөврийн дамжуулагч төхөөрөмж

Хүн, мал амьтаны байршил тогтоох зорилгоор зөөврийн нөхцөлд ашиглах боломжтой.

Төхөөрөмжийн үзүүлэлт
BTGT LLC. © 2007 - 2020