Зээлийн барьцаанд байгаа автомашиныг хянах үйлчилгээ

Тухайн автомашинд сүүлийн байршил, сүүлийн 1 сарын замын түүх хадгалах үйлчилгээ юм.

Програмын давуу тал, боломжууд : Хамтран ажиллах доод хэмжээ : 100 автомашин.
Төхөөрөмжийн үнэ : 110,000 төгрөг.
Сарын ашиглалтын зардал : 8,000 төгрөг.
BTGT LLC. © 2007 - 2020